Main Page Sitemap

Seksuel sundhed klinik nordirland

2, artikel III-187, stk.
1 nævnte europæiske afgørelser forpligter medlemsstaterne i deres stillingtagen og handlinger.
1, 2 og 3, artikel 17 og 18, artikel 19, stk.
Artikel III-184 Uforholdsmæssigt store offentlige underskud, overvågning, henstillinger, sanktioner (tidl.Bortset fra dating italienske kvinder ordinære nybesættelser og dødsfald ophører tjenesten for et medlem af Revisionsretten ved frivillig fratræden eller ved afskedigelse, der fastslås af Domstolen i overensstemmelse med stk.Artikel III-171 Harmonisering af moms, punktafgifter og andre indirekte skatter (tidl.2 skal Den Europæiske Centralbank i overensstemmelse med de almindelige retsgrundsætninger, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af den selv eller af dens ansatte under udøvelsen af deres hverv.1, og uden at dette berører artikel III-274, foretager de kompetente nationale personer de formelle handlinger inden for retsplejen.Fusp (ny) Den Europæiske Unions Domstol har ingen kompetence med hensyn til artikel I-40 og I-41, bestemmelserne i afsnit V, kapitel II, vedrørende den fælles udenrigs- kvinder udgør 80 af de købsbeslutninger og sikkerhedspolitik samt artikel III-293, for så vidt den vedrører den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.For at bidrage til gennemførelsen af de mål, der er nævnt i stk.2, følger udvalget, såfremt og så længe der findes medlemsstater med en dispensation voksne venner i galena illinois som nævnt i artikel III-197, disse medlemsstaters monetære og finansielle situation samt deres generelle betalingssystem og aflægger regelmæssige beretninger herom til Rådet og Kommissionen.2, kan en medlemsstat med dispensation i forebyggende øjemed træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger.
Artikel III-141 Gensidig anerkendelse af kvalifikationer (tidl.Rådet vedtager på forslag af Kommissionen europæiske forordninger eller afgørelser om fastlæggelse af de retningslinjer og betingelser, der er nødvendige for at sikre afbalancerede fremskridt i alle berørte sektorer.Disse foranstaltninger skal virke afskrækkende og være af en sådan art, at de yder en effektiv beskyttelse i medlemsstaterne samt i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer.Artikel III-289 Foranstaltninger for varer fra tredjelandene (tidl.1, litra a)-i nævnte områder fastsættes minimumsforskrifter, der skal gennemføres gradvis under hensyn til de vilkår og tekniske bestemmelser, der gælder i hver af medlemsstaterne.Rapporten ledsages om nødvendigt af passende forslag.4, litra a nævnte foranstaltninger berører ikke nationale bestemmelser om donation eller medicinsk anvendelse af organer og blod.Rådet træffer afgørelse med enstemmighed på anmodning af en medlemsstat.Såfremt Kommissionen ikke har afgivet sin udtalelse inden tre måneder efter sagens forelæggelse, skal dette ikke være til hinder for, at sagen anlægges ved Domstolen.Retten har kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål, som forelægges den i medfør af artikel III-369, inden for særlige områder fastlagt i statutten for Den Europæiske Unions Domstol.


[L_RANDNUM-10-999]
Sitemap